ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ ๑ อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 1,450,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ ๒ อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535-2536
งบประมาณ : 7,424,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ 3 หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 4,095,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติวุฒิ ๔ โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 780,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : -ไม่มีข้อมูล สร้างเอ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ ๔ หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์ฝึกอบรมศีลธรรมไทยวน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 50,000 บาท(งบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร้านค้าสวัสดิการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 300,000 บาท(งบประมา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 80,000 บาท (งบประมา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาศิษย์เก่า(ครูอาภรณ์ มหิทธิบุรินทร์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 50,000 บาท
เพิ่มเติม..