ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกพาณิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกฝึกงาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกพาณิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกฝึกงาน ที่สถานประกอบกา่รต่าง ๆ จำนวน 12 สถานที่ 
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
27 ก.พ. 60 สอบข้อสอบกลางมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 สอบข้อสอบกลาง สพฐ. เพื่อนำผลการสอบของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาคของแต่ละรายวิชาหลัก
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 กีฬาภายในโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
25 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิชาการ
11 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

-ตรวจความพร้อมทุกด้าน
-พบที่ปรึกษา
-รับตารางเรียน
-ปฐมนิเทศ
-รับอุปกรณ์การเรียน
-เลิกเรียนตามปกติ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียน03 พ.ค. 59 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ที่มาสมัครรอบสอง
02 พ.ค. 59 สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครรอบสอง
10 เม.ย. 59 มอบตัว นักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
09 เม.ย. 59 มอบตัว นักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559
03 เม.ย. 59 สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559
31 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 รับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2558
รับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
เวลา 09.00 น.
แต่งกายชุดนักเรียน
28 มี.ค. 59 ถึง 28 เม.ย. 59 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

27 มี.ค. 59 สอบเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบ o-net
สนามสอบ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

จำนวน 5 วิชา  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบ o-net
สนามสอบ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

จำนวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- รับตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
- พบที่ปรึกษา
- เข้าเรียนตามตารางเรียน
06 ต.ค. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- นักเรียนรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน
- หากติด 0 ร มส มผ  ให้ลงทะเบียนซ่อม
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
13 ส.ค. 58 ถึง 14 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 58 ถึง 08 ส.ค. 58 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
01 ก.ค. 58 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
18 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58 คณะครูทุกคน ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน จ.พิจิตร (โรงเรียนปิดครับ)
12 มิ.ย. 58 ถึง 13 มิ.ย. 58 อบรมครูทุกคน เรื่องการเขียนแผน ที่หนองแคสรกิจ (ปิกวันที่ 12 มิย.)
07 มิ.ย. 58 ค่ายรักการอ่านและค่ายคณิตศาสตร์ ที่ กว.
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.6 สอบโอเน็ต
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.3 สอบโอเน็ต
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
05 ม.ค. 58 ถึง 07 ม.ค. 58 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
27 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุมิวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองและชาวโคกกระท้อน ร่วมเยี่ยมค่ายรอบกองไฟวันที่ 28 พย.2557
25 พ.ย. 57 ถึง 26 พ.ย. 57 นักเรียน ม.ปลาย เข้าอบรมโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน" ที่ อบจ.สระบุรี จัดโดย กอ.รมน.สระบุรี
21 พ.ย. 57 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจัฃหวัดสระบรี พบนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
เวลา  08.00 น.  - เวลา  09.00  น.  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจัฃหวัดสระบรี  พบนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง  ต้อนรับบริเวณ  อาคารอเนกประสงค์  หน้าอาคารกิตติวุฒิ  1  เวลา  07.40 น.
อาคารอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 คณะนักกีฬาบาสเกตบอล และเจ้าหน้าที่ ที่จะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 2 รวม 14 จังหวัด เข้าพักที่โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดใดจะเข้าพักโปรดแจ้ง จำนวนผู้เข้าพักด่ว
คณะนักกีฬาบาสเกตบอล  จังหวัดใด  ประสงค์จะเข้าพัก  โปรดแจ้งจำนวน  ผู้เข้าพัก  ชาย หญิงให้ทราบด้วย  ขอบคุณครับ