ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 พ.ย. 57 เวลา 08.00 น. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจัฃหวัดสระบรี พบนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
เวลา  08.00 น.  - เวลา  09.00  น.  นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจัฃหวัดสระบรี  พบนักเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  ขอเชิญผู้เกี่ยวข้อง  ต้อนรับบริเวณ  อาคารอเนกประสงค์  หน้าอาคารกิตติวุฒิ  1  เวลา  07.40 น.
อาคารอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
21 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 คณะนักกีฬาบาสเกตบอล และเจ้าหน้าที่ ที่จะทำการแข่งขันรอบคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 2 รวม 14 จังหวัด เข้าพักที่โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา จังหวัดใดจะเข้าพักโปรดแจ้ง จำนวนผู้เข้าพักด่ว
คณะนักกีฬาบาสเกตบอล  จังหวัดใด  ประสงค์จะเข้าพัก  โปรดแจ้งจำนวน  ผู้เข้าพัก  ชาย หญิงให้ทราบด้วย  ขอบคุณครับ
25 พ.ย. 57 ถึง 26 พ.ย. 57 นักเรียน ม.ปลาย เข้าอบรมโครงการ "คนสระบุรีรักษ์แผ่นดิน" ที่ อบจ.สระบุรี จัดโดย กอ.รมน.สระบุรี
27 พ.ย. 57 ถึง 29 พ.ย. 57 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุมิวิทยา ขอเชิญผู้ปกครองและชาวโคกกระท้อน ร่วมเยี่ยมค่ายรอบกองไฟวันที่ 28 พย.2557
05 ม.ค. 58 ถึง 07 ม.ค. 58 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.3 สอบโอเน็ต
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 นักเรียนชั้น ม.6 สอบโอเน็ต
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
07 มิ.ย. 58 ค่ายรักการอ่านและค่ายคณิตศาสตร์ ที่ กว.
12 มิ.ย. 58 ถึง 13 มิ.ย. 58 อบรมครูทุกคน เรื่องการเขียนแผน ที่หนองแคสรกิจ (ปิกวันที่ 12 มิย.)
18 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58 คณะครูทุกคน ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงาน จ.พิจิตร (โรงเรียนปิดครับ)
01 ก.ค. 58 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 สอบระหว่างภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
06 ส.ค. 58 ถึง 08 ส.ค. 58 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
13 ส.ค. 58 ถึง 14 ส.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
21 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
06 ต.ค. 58 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- นักเรียนรับแบบรายงานประจำตัวนักเรียน
- หากติด 0 ร มส มผ  ให้ลงทะเบียนซ่อม
- แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26 ต.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
- รับตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
- พบที่ปรึกษา
- เข้าเรียนตามตารางเรียน
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 สอบ o-net
สนามสอบ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

จำนวน 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 สอบ o-net
สนามสอบ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

จำนวน 5 วิชา  ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
27 มี.ค. 59 สอบเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
28 มี.ค. 59 ถึง 28 เม.ย. 59 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

31 มี.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 รับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2558
รับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2)
และระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
เวลา 09.00 น.
แต่งกายชุดนักเรียน
03 เม.ย. 59 สอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559
09 เม.ย. 59 มอบตัว นักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559
10 เม.ย. 59 มอบตัว นักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2559
02 พ.ค. 59 สอบวัดความรู้พื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ที่สมัครรอบสอง
03 พ.ค. 59 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 ที่มาสมัครรอบสอง
11 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น

-ตรวจความพร้อมทุกด้าน
-พบที่ปรึกษา
-รับตารางเรียน
-ปฐมนิเทศ
-รับอุปกรณ์การเรียน
-เลิกเรียนตามปกติ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียน25 ก.ค. 59 ถึง 28 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วิชาการ
25 ส.ค. 59 ถึง 26 ส.ค. 59 กีฬาภายในโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
27 ก.พ. 60 สอบข้อสอบกลางมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 สอบข้อสอบกลาง สพฐ. เพื่อนำผลการสอบของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายภาคของแต่ละรายวิชาหลัก
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
01 มี.ค. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
06 มี.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกพาณิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกฝึกงาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนกพาณิชกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกฝึกงาน ที่สถานประกอบกา่รต่าง ๆ จำนวน 12 สถานที่