ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 เม.ย. 65 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ. 2
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 รับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ. 2 ที่คุณครูที่ปรึกษาตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.