คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ การอำนวยความสะดวกทางราชการ พ.ศ.
การรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217.86 KB
การขอย้ายเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.83 KB
การขอย้ายออกนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.77 KB
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.17 KB
การขอลาออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.74 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.78 KB
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.94 KB
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.59 KB