สรุปโครงการปีการศึกษา 2564
สรุปโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
สรุปโครงการสวนพฤษศาสตร์ในโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
สรุปโครงการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.87 MB
สรุปโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
สรุปโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
สรุปโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสังคมศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
สรุปโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.98 MB
สรุปโครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB
สรุปโครงการห้องสมุด ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.88 MB
สรุปโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
สรุปโครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.89 MB
สรุปโครงการค่ายพุทธบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB
สรุปโครงการบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.94 MB
สรุปโครงการบริหารงานสาธารณูปโภค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3 MB
สรุปโครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.92 MB
สรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.69 MB
สรุปโครงการพัฒนางานธุรการและสำนักงานผู้อำนวยการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.65 MB
สรุปโครงการพัฒนางานโภชนาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.7 MB
สรุปโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.92 MB