โครงการปีการศึกษา 2564
โครงการบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.56 KB
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.68 KB
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.32 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.85 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.3 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.4 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.25 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.93 KB
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสังคมศึกษา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.97 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.59 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 260.96 KB
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.46 KB
โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.78 KB
โครงการพัฒนางานแนะแนวและการศึกษาสงเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.79 KB
โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.69 KB
โครงการค่ายพุทธบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.24 KB
โครงการพัฒนาบุคลากรและชุมชนสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 246.41 KB
โครงการบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.7 KB
โครงการบริหารงานสาธารณูปโภค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.23 KB
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.29 KB
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.93 KB
โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.74 KB
โครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 155.87 KB
โครงการพัฒนางานธุรการและสำนักงานผู้อำนวยการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.68 KB
โครงการพัฒนางานโภชนาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.91 KB
โครงการพัฒนางานสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.26 KB
โครงการทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.36 KB