โครงการปีการศึกษา 2565
โครงการที่ 1 โครงการบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.08 KB
โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 220.07 KB
โครงการที่ 3 อพ.สธ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.02 KB
โครงการที่ 4 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.97 KB
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.97 KB
โครงการที่ 6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.42 KB
โครงการที่ 7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.65 KB
โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.84 KB
โครงการที่ 9 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสังคมศึกษาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.1 KB
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.76 KB
โครงการที่ 11โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.09 KB
โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและระบบเครือข่ายนคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.54 KB
โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาห้องสมุดและศูนย์บริการสารสนเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.48 KB
โครงการที่ 14 โครงการแนะแนวและการศึกษาสงเคราะห์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.94 KB
โครงการที่ 15 โครงการพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 275.75 KB
โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาบุคลากรและชุมชนสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.32 KB
โครงการที่ 17 โครงการบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.77 KB
โครงการที่ 18 โครงการบริหารงานสาธารณูปโภค
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.07 KB
โครงการที่ 19 โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.46 KB
โครงการที่ 20 โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.76 KB
โครงการที่ 21 โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลาง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.82 KB
โครงการที่ 22 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.82 KB
โครงการที่ 23 โครงการพัฒนางานธุรการและสำนักงานผู้อำนวยการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.83 KB
โครงการที่ 24 โครงการพัฒนางานโภชนาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.1 KB
โครงการที่ 25 โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.03 KB
โครงการที่ 26 โครงการโรงเรียนปลอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.82 KB