คำสั่งโรงเรียน ปี พ.ศ. 2565
คำสั่งที่ 1 แต่งตั้งครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์รูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
คำสั่งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.55 MB
คำสั่งที่ 3แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.91 MB
คำสั่งที่ 4แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 503.27 KB
คำสั่งที่ 5แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.17 MB
คำสั่งที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 503.48 KB
คำสั่งที่ 7 ให้ข้าราชการไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.66 KB
คำสั่งที่ 8 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 570.18 KB
คำสั่งที่ 9 การสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 517.24 KB
คำสั่งที่ 10 การดำเนินงานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 477.03 KB
คำสั่งที่ 11 การดำเนินงานเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 359.11 KB
คำสั่งที่ 12 การดำเนินงานแข่งขันกีฬาภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.7 KB
คำสั่งที่ 13 การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 383.25 KB
คำสั่งที่ 14 ให้ข้าราชการครูไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.07 KB
คำสั่งที่ 15 ความปลอดภัยของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.43 KB
คำสั่งที่ 16 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 927.94 KB
คำสั่งที่ 17 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 904.41 KB
คำสั่งที่ 18 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และผู้ตรวจรับพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.97 KB
คำสั่งที่ 19การดำเนินงานนิทรรศการMOE SAFETY CENTER
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.39 KB
คำสั่งที่ 20 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.46 KB
คำสั่งที่ 21 มอบใบประกาศนียบัตร ม.3 และ ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.58 KB
คำสั่งที่ 22 ให้ข้าราชการครูไปราชกาาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.06 KB
คำสั่งที่ 23 ให้ข้าราชการครูไปราชกาาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.1 KB
คำสั่งที่ 24 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.98 KB
คำสั่งที่ 25 บริหารจัดการหนังสือเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 281.56 KB
คำสั่งที่ 26 การจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.19 KB
คำสั่งที่ 27 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.6 KB
คำสั่งที่ 28 ประเมินข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 323.23 KB
คำสั่งที่ 29 การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.91 KB
คำสั่งที่ 30 กำหนดชั่วโมงสอน1-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.9 KB
คำสั่งที่ 31 ให้บุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 245.42 KB
คำสั่งที่ 32 เวรประจำเดือนพฤษภาคม2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.62 KB
คำสั่งที่ 33 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสายผ้าป่า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.99 KB
คำสั่งที่ 34 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเก่า
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.94 KB
คำสั่งที่ 35 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมศิษย์เก่า ของโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.31 KB