รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ครูผู้สอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564
คุณครูบุบผา บุญเพ็ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.49 KB
คุณครูอิศราภรณ์ ปินธง
คุณครูธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.11 MB
คุณครูภรัณยู อินทกนก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 870.97 KB
คุณครูธัญณัชฐ์ ทองฟัก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
คุณครูพิกุล ต๊ะทองดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
คุณครูปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 619.59 KB
คุณครูพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 689.86 KB
คุณครูพรพิมล สมะณะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.55 KB
คุณครูยุพดี ไพรวรรณ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 833.03 KB
คุณครูเพ็ญศรี สุดสวาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB
คุณครูจีรนันท์ ทาแก้ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 922.85 KB
คุณครูนิตยา แรตไธสง
คุณครูสุทธิพงษ์ บุญไชย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.4 MB
คุณครูมยุรี บุญเพ็ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.83 MB
คุณครูภัสสร กาสี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 964.31 KB
คุณครูสุวรรณี พจน์ไพเราะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
คุณครูธีรพงศ์ แคงสันเทียะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.09 MB
คุณครูณัจนา สุขกรีด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 854.58 KB
คุณครูประทุมมา กลิ่นหอม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
คุณครูนุสรา คำน้อย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
คุณครูไพศาล แก้วจีน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB