รายงานการประเมินตนเอง (SAR)ครูผู้สอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565
นางสาวนิตยา แรตไธสง ครู คศ.1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.31 MB
นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก ครู คศ2 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1019.47 KB
นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล ครู คศ.1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์ ครู คศ.2 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
นายธีรพงศ์ แคงสันเทียะ ครู อัตราจ้าง โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 706.28 KB
นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 795.58 KB
นางณัจนา สุขกรีด ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1016.9 KB
นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 895.72 KB
นางสาวญาสุมินทร์ ศรีสังข์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
นางจีรนันท์ ทาแก้ว ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB
นายภรัณยู อินทกนก ครู คศ.1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.3 KB
นางยุพดี ไพรวรรณ์ ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
นางมยุรี บุญเพ็ง ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.78 MB
นางสาววราภรณ์ สมบูรณ์ศิลป์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
นางสาววรรณภา ศิริกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.75 MB
นายศรัณย์วงศ์ สีทานุช ครูผู้ช่วย โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม ครู คศ2 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
นายไพศาล แก้วจีน ครู คศ2 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 743.27 KB
นางสาวนุสรา คำน้อย ครู คศ3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.02 MB
นางเพ็ญศรี สุดสวาท ครู คศ2 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
นางยุพดี ไพรวรรณ์ ครู คศ.3 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB