ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

                                                    ประวัติโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
 
               โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  เดิมชื่อ โรงเรียนโคกกระท้อนปลื้มวิทยา ตามความจำนงมอบที่ดินของ นายคำปั่น  ปลุกปลื้ม  จะทำการสร้างอาคารเรียนอยู่ที่ตำบลท่าช้าง  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี โดยมี พระอธิการถนอม  ปริปุณโน เจ้าอาวาสวัดโคกกระท้อนในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อตั้ง เบื้องต้นได้อาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดโคกกระท้อนและศาลาวัดโคกกระท้อน โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (..1) และ ม.1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ซึ่งมีนักเรียนสมัครเรียนทั้งหมด 49 คน และมีครู 7 คน
               เมื่อโรงเรียนเปิดทำการสอนไประยะหนึ่ง เกิดมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง อาทิเช่น โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากวัดจากถนนใหญ่ การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนไม่สะดวก น้ำไฟยังพัฒนาไปไม่ถึง พระอธิการถนอม  ปริปุณโน  พร้อมด้วย นายเสงี่ยม คัมภีระ ประธานคณะกรรมการศึกษาโรงเรียน ตลอดจน นายคำปั่น ปลุกปลื้ม และกำนันบุดดา  วีระฉิมพลี  ผู้นำชุมชนในขณะนั้นได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น บริจาคทุนทรัพย์เพื่อหาที่ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและใกล้วัด ใกล้ชุมชน มีการคมนาคมสะดวก ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน บนเนื้อที่ 30 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา เลขที่ 46/4 หมู่ที่ 5 ถนนพัฒนพงษ์  หมู่บ้านโคกกระท้อน ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18160 โทรศัพท์ 036-301023,  โทรสาร  036-301307
               เมื่อปี .. 2522 พระคุณเจ้าพระอุดรคณารักษ์ (พระอาจารย์กิตติวุฒโฑภิกขุซึ่งขณะนั้นได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพกิตติปัญญาคุณ ผู้เป็นผู้อำนวยการจิตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี ได้รับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน และมอบวัสดุก่อสร้างมาสมทบสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณมาให้ 1 หลัง 4ห้องเรียน แต่เปลี่ยนเป็นอาคารเรียนชั่วคราวแบบพิเศษ
               ดังนั้น โรงเรียนโคกกระท้อนปลื้มวิทยา จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งปี พ..2524 โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้จัดสร้างอาคารถาวร แบบ ค 216 ค ครึ่งหลังจำนวน 8 ห้องเรียน โรงเรียนจึงย้ายนักเรียนออกจากโรงเรียนวัดโคกกระท้อนมาอยู่ที่อาคารถาวร
               -  ปี พ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวร แบบ 216  เพิ่มเติมจากหลังเดิมอีกครึ่งหลัง   ห้องเรียน  นับเป็นอาคารเรียนที่สมบูรณ์ หลังที่ 1
               -  ปี พ. 2531 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนวิทย์-คณิต  ซึ่งมีนักเรียนมาสมัครเรียนเป็นจำนวน  41 คน 
               -   ปี พ.. 2536 กรมสามัญศึกษาได้จัดงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 .(ปรับปรุง 29) 16 ห้องเรียน จำนวน  1 หลัง  และโรงเรียนได้รับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อจัดสร้างห้องโสตทัศนศึกษา ในปี พ.. 2538 จากนายชัยวัฒน์  เทียนพิทักษ์ ซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการศึกษาขอโรงเรียน จำนวน 1 ห้อง และส..เงิน  บุญสุภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีให้ทันสมัย โดยจัดทำห้องคอมพิวเตอร์และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียนเป็นจำนวน 20 เครื่อง
               ปี พ.. 2539 ประชาชนและผู้อุปการะโรงเรียนได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับความอุปถัมภ์จากพระคุณเจ้าช่วยกรุณาดูแลอุปถัมภ์  ดังนี้

                1.    พระเทพกิตติปัญญาคุณ    ผู้อำนวยการจิตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
                2.    พระครูปลัดเนียมปภาโต    วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร
                3.    พระอาจารย์ดาวเรือง   ฐิติธมโม วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (มรณภาพ)
                4.    พระเมธีสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร                   
                5.    พระครูวินัยธรสมนึก  จิตตนนโท    วัดหนองตาบุญ จังหวัดสระบุรี      
                ปัจจุบันมีเงินกองทุนการศึกษาเป็นเงินต้น จำนวน 1300,000 บาท ซึ่งแต่ละปีจะนำดอกผลมามอบทุนให้แก่นักเรียน และยังมีผู้บริจาคทุนการศึกษาสมทบการมอบทุนการศึกษามาให้แก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี
                 -  ปี .. 2542 ท่าน ส..เงิน  บุญสุภา ได้สนับสนุนงบประมาณจัดหารถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่งให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลางประจำโรงเรียน
                -   ปี .. 2543 โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอันประกอบด้วย ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายชัยวัฒน์ เทียนพิทักษ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว เป็นประธาน
                -  ปี .. 2544 คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะสงฆ์ และประชาชนได้ร่วมบริจาคจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินแกรนิตแทนป้ายชื่อโรงเรียนเดิม โดยนายทิฆัมพร  ศริพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการดูแลการจัดทำ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม
                -  ปี  .. 2545 นายมนต์อมร  เพ็ญสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง”  จังหวัดปทุมธานี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา และได้ร่วมมือกับคณะสงฆ์ คณะกรรมการสถานศึกษา  ชมรมผู้ปกครองและครู ศิษย์เก่าและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาจำนวน 500,000  บาท ได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนต่อจนแล้วเสร็จ  จัดทำรั้วด้านหน้าโดยได้รับบัวหัวเสาของรั้วจากพระเทพกิตติปัญญาคุณและพระคุณเจ้าจากจิตตภาวันวิทยาลัย  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  และซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียน 20 ชุด
               - ปี .. 2546 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝันประจำอำเภอเสาไห้ 
               - ปี  .. 2547 ชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูใช้เงินบริจาคจัดซื้อพัดลมประจำห้องเรียนห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 40 ชุดให้แก่นักเรียนและร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาควัสดุก่อสร้าง จัดทำหลังคาทางเดินกันแดดกันฝนให้แก่นักเรียนจากอาคาร 2 ไปยังโรงอาหาร กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนจัดซื้อม้าหินอ่อนจำนวน  10 ชุด มูลค่า 12,000 บาท สโมสรโรตารี่สากลมอบเครื่องกรองน้ำให้ใช้เป็นน้ำดื่มของนักเรียน 1 ชุด  มูลค่า 50,000 บาท 
               - ปี พ.ศ. 2547 นายมงคล มหัทธนะเกียรติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายมนต์อมร  เพ็ญสุวรรณ
               - ปี พ.ศ.2548  นายปรีชา  แจ้งประดิษฐ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  แทน นายมงคล มหัทธนะเกียรติ ท่านเกษียณอายุราชการ
          -  ปี พ.ศ.2549  จัดสร้างห้องผู้อำนวยการ  ห้องธุรการ   ห้องพยาบาล  และห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
           - ปี  2550  ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันออก  ใช้เงินบริจาค  จำนวน  500,000  บาท
           - ปี  2551  ก่อสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก  ใช้เงินบริจาค  จำนวน  600,000  บาท
           - ปี  2552  ปรับปรุงห้องดนตรีโดยปรับปรุงที่โรงฝึกงาน  และศาลาที่พักนักเรียนและที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  ริมถนนหน้าอาคารกิตติวุฒิ  1
           -ปี  2553  จัดสร้างอาคารมูลนิธิเจ้าคุณเฉลา  ใช้เงินบริจาคจาก  พระราชวรเวที  จำนวน  50,000  บาท  และศาลาครูอาภรณ์  มหิทธิบุรินทร์  ใช้งบประมาณบริจาค  จำนวน  50,000  บาท
ปี
  2554จัดสร้างร้านค้าสวัสดิการ  จำนวน  1  หลัง  ใช้เงินร้านค้าสวัสดิการ  จำนวน  400,000  บาท  และจัดสร้างลานธรรม ใช้เงินบริจาค  จำนวน  100,000  บาท
           - ปี  2555 จัดสร้างห้องพักเวรกลางคืน  โดยใช้เงินร้านค้าสวัสดิการ  จำนวน  60,000  บาท  ได้รับงบประมาณห้องเรียนอัฉริยะ  จาก อบจ.สระบุรี  จำนวน  2  ห้อง
           - ปี  2556จัดสร้างจัดสร้างห้องสืบค้น  และขยายห้องโสตทัศนศึกษา  ได้รับงบประมาณห้องเรียนอัฉริยะ  จาก อบจ.สระบุรี  จำนวน  2  ห้อง  และได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างสนามเปตอง  จำนวน  1  สนาม  งบประมาณ  สพฐ.  จำนวน  980,000  บาท
           - ปี  2557ได้รับจักสรรงบประมาณค่าปรับปรุงห้องศูนย์วิทยาศาสตร์  จาก  อบจ.สระบุรี  เป็นเงิน  5,000,000  บาท  อาคารอเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  16 X 24  เมตร  พร้อมเวที  เป็นเงิน  1,999,000  บาท  และห้องเรียนอัจฉริยะ  จำนวน    2    ห้อง  จาก  อบจ.สระบุรี  และได้รับงบแปรญัตติ  จาก  ส.ส.องอาจ  วงษ์ประยูร  จำนวน  999,000  บาท และเงินสมทบจากธนาคารออมสิน  จำนวน  50,000  บาท  จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้อาเชียนศึกษา  และจัดสร้างห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป  ใช้เงินร้านค้าสวัสดิการ  จำนวน  70,000  บาท  และก่อสร้างส้วม  โรงอาหาร  1  ที่  ปรับปรุงห้องรองผู้อำนวยการและห้องพิมพ์ดีด  จำนวน  2  ห้อง

            - ปี  2558จัดสร้างสะพานเชื่อมอาคารกิตติวุฒิ  1  และ  อาคารกิตติวุฒิ  2   ใช้งบประมาณ  710,000  บาท  (เงินบริจาค  150,000  บาท  เงินร้านค้าสวัสดิการ  560,000  บาท)  จัดสร้างห้องกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  บริเวณโรงฝึกงาน  งบประมาณ  130,000  บาท  จัดสร้างที่ล้างจานโรงอาหาร  จำนวน  1  ที่
               - ปี พ.ศ.2558  นางกุสุมาวดี  คีรี   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  แทน นายปรีชา  แจ้งประดิษฐ์  ท่านเกษียณอายุราชการ
               - ปี พ.ศ. 2560 นายอรรถวัฒน์   พงศ์ธนโรจน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุมิวิทยา 
               - ปี พ.ศ. 2564 นายสุนทร  พริกจำรูญ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา


                
โรงเรียนมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามาโดยตลอดเวลา เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากพระคุณเจ้า ชุมชนในท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่างๆ ผู้ปกครองนักเรียน ครูอาจารย์ นักการภารโรงและนักเรียน ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเป็นอย่างดี โดยมีผู้บริหารโรงเรียนสืบทอดมาตามลำดับ ดังนี้
ลำดับที่                    รายนาม                                            ตำแหน่ง                        ปีที่ดำรงตำแหน่ง
            
     1                     นายประสิทธิ์  ธรรมประสิทธิ์                    ครูใหญ่                                2521
                                                                                            อาจารย์ใหญ่                       2524
                                                                                            ผู้อำนวยการ                        2533
     2                     ว่าที่ร..สุวิช  พึ่งตน                                 ผู้อำนวยการ                       2533-2539
     3                     นายเกษม  สุขโชติ                                   ผู้อำนวยการ                       2539-2541
     4                     นายทรงชัย  เจริญช่าง                              ผู้อำนวยการ                       2541-2542

    
 5                     นายทิฆัมพร  ศริพันธุ์                               ผู้อำนวยการ                        2543-2544
     6                     นายมนต์อมร  เพ็ญสุวรรณ                       ผู้อำนวยการ                        2545-2547
     7                     นายมงคล   มหัทธนะเกียรติ                    ผู้อำนวยการ                         2547-2548
     8
                     นายปรีชา  แจ้งประดิษฐ์                          ผู้อำนวยการ                         2548-2558
     9                     นางกุสุมาวดี  คีรี                                      ผู้อำนวยการ                        2558 - 2561

    10                    นายอรรถวัฒน์  พงษ์ธนโรจน์                   ผู้อำนวยการ                        2561 - 2563 
    11                    นายสุนทร  พริกจำรูญ                              ผู้อำนวยการ                        2564 - ปัจจุบัน

 

 
<div style="TEXT-ALIGN: left; MARGIN: 0cm 0cm