สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมาย

                   1.   เสมาครึ่งซีก           หมายถึง                                 การศึกษา

                   2.   ช่อฟ้า                      หมายถึง                                ศาสนา และคุณธรรม

                   3.   เส้นโค้ง                   หมายถึง                                ความสัมพันธ์
 

ความหมายรวม  คือ  ศึกษาดี   มีคุณธรรม  นำชุมชน
 
เอกลักษณ์โรงเรียน
ดนตรีไทย
อัตตลักษณ์โรงเรียน
ภูมิใจไทยวน

คติพจน์ของโรงเรียน

ปญญา  นรานํ  รตนํ

ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

 

อักษรย่อของโรงเรียน

..

โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

สีประจำโรงเรียน

เหลือง  -  เขียว
                สีเหลือง               หมายถึง                                คุณธรรม   ความดี    ความงาม
สีเขียว                   หมายถึง                                ความเจริญก้าวหน้า

ปรัชญาของโรงเรียน

ศึกษาดี          มีคุณธรรม       นำชุมชน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นกระท้อน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

           หลวงพ่อเทวาฤทธิ์ปฤษฎางค์นิมิตสถิตเทวาลัย