พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ/เป้าหมาย

 

 พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6. ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

เป้าประสงค์ (GOAL)

       1. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
       2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้
       3. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       4. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       5. ผู้เรียนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
          อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
       6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       7. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ


กลยุทธ์ (STRATEGY)