ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 48529
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 48233
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 48523
สำหรับคุณครูค่ะ
>คุ่มือครูประจำปีการศึกษา 2565 8
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 976.62 KB 132
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 65.97 KB 106
แบบรายงานการดำเนินโครงการ /กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.79 KB 106
แบบประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.18 KB 104
บันทึกข้อความอนุมัติใช้เงินงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 51.06 KB 110
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 40.12 KB 108
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ JPEG Image ขนาดไฟล์ 179.27 KB 106
แบบฟอร์มโครงการจิตอาสา Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 48483
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 48452
บันทึกข้อความส่งวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 27.01 KB 48436
บันทึกข้อความส่งประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 27.49 KB 48517
บันทึกข้อความส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.91 KB 48261
แบบฟอร์มSARรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 234.57 KB 48525
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48410
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 48590
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 48215
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48567
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48530
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48238
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 50300
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 48322
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 48555
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 48577
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 48444
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 48452
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 48612
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 48335
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 48387
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 48401
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 48880
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 48371
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 50030
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 48272
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 48215
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 48517
48254
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 48339
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 48581
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 48521
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 48263
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48473
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 48479
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 48351
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 48291
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 48601
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 48313
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 48651
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 48607
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 48597
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 48555
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 48198
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 48463
อื่นๆ
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.32 KB 103
คู่มือระบบการรับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 48277
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.39 KB 48385
แบบบันทึกขอใช้สถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.77 KB 48509
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.2 KB 48581
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 48380
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 48326
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 48465
ตราโรงเรียนมีชื่อ 48323
ตราโรงเรียนทั้งหมด 48530
ตราโรงเรียน 48190
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 48220