ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 65
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 1107
ตราโรงเรียนมีชื่อ 81
ตราโรงเรียนทั้งหมด 74
ตราโรงเรียน 80
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปี 2555 - 2557 129
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 480
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 174
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 1902
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 196
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 205
สำหรับคุณครูค่ะ
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 51
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 59
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 48
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 47
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 54
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 78
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 121
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 68
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 53
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 520
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 1423
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 808
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 513
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 1619
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2000
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 1494
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 77
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 4798
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 66
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 73
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 59
แบบนิเทศ ติดตาม คร้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 71
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 67
ปกคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 485 KB 65
แบบรายชื่อคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 279 KB 119
4.ประเมินตนเอง 15 มาตรฐาน (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 58.59 KB 62
3.มาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 78.88 KB 328
2.สรุปประเมิน 8 องค์ประกอบ (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 49.7 KB 88
1.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 82.81 KB 196
72
ตารางคำนวณคะแนนข้อสอบกลาง ม.1-2 (ล่าสุด) 119
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 27 ม.ค.58 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 114
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศครั้งที่ 2 (13 ม.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 277.5 KB 117
ระเบียบการยืมเงินทดลองราชการ 74
คำสั่งกำหนดชั่วโมงสอนภาค2ปี2557 Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 199
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 144
แบบกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 2/2557 (กำหนดส่ง 30 ต.ค.57) Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 131
ตัวอย่างแบบกำหนดการสอนและการวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานที่ ผอ.มอบหมาย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.68 KB 166
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 723
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินวันที่ 26 ส.ค.57 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 742
ผลการสอบโอเน็ตปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.04 KB 1801
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 1852
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 165
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 1640
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 221
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 461
ข้อมูลครู e-office Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 196 KB 158
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 4772
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 163
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 786
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 673
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 4343
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 280
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 231
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 392.5 KB 203
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 246
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.22 KB 159
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 4080
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 706
แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 518
คู่มือครู56 Word Document ขนาดไฟล์ 505.5 KB 744