ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 121
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 137
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 1156
ตราโรงเรียนมีชื่อ 142
ตราโรงเรียนทั้งหมด 150
ตราโรงเรียน 130
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปี 2555 - 2557 179
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 541
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 222
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 1982
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 246
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 264
สำหรับคุณครูค่ะ
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 112
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 119
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 103
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 107
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 108
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 98
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 132
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 202
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 326
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 108
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 587
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 1501
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 869
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 579
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 1693
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 2099
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 1569
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 132
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 4902
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 123
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 139
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 113
แบบนิเทศ ติดตาม คร้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 124
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 115
ปกคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 485 KB 118
แบบรายชื่อคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 279 KB 196
4.ประเมินตนเอง 15 มาตรฐาน (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 58.59 KB 111
3.มาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 78.88 KB 396
2.สรุปประเมิน 8 องค์ประกอบ (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 49.7 KB 142
1.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 82.81 KB 392
125
ตารางคำนวณคะแนนข้อสอบกลาง ม.1-2 (ล่าสุด) 176
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 27 ม.ค.58 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 173
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศครั้งที่ 2 (13 ม.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 277.5 KB 170
ระเบียบการยืมเงินทดลองราชการ 134
คำสั่งกำหนดชั่วโมงสอนภาค2ปี2557 Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 254
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 199
แบบกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 2/2557 (กำหนดส่ง 30 ต.ค.57) Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 188
ตัวอย่างแบบกำหนดการสอนและการวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานที่ ผอ.มอบหมาย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.68 KB 217
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 1054
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินวันที่ 26 ส.ค.57 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 993
ผลการสอบโอเน็ตปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.04 KB 1842
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 1892
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 205
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 1684
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 288
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 504
ข้อมูลครู e-office Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 196 KB 199
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 5231
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 204
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 861
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 719
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 5240
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 323
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 281
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 392.5 KB 246
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 295
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.22 KB 207
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 4119
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 770
แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 581
คู่มือครู56 Word Document ขนาดไฟล์ 505.5 KB 1726