ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทคัดย่อ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค TAI เรื่อง จำนวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทำโดย นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.37 KB 58
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 59
แบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนแปดประกอบการสอนโดยใช้วิธีเลือกสรร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การแต่งกลอนแปด โดย นายธิรนันท์ ชมวนา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.33 MB 1102
ตราโรงเรียนมีชื่อ 78
ตราโรงเรียนทั้งหมด 72
ตราโรงเรียน 77
กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ปี 2555 - 2557 126
เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต โดย ครูประจวบ ไชยพิมพา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.63 MB 475
สำหรับนักเรียนค่ะ
โครงสร้างโลก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.41 MB 169
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 2.88 MB 1898
ใบคำร้องขอ ปพ.1-ต/ป Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 191
ใบลานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 15.03 KB 201
สำหรับคุณครูค่ะ
ตัวอย่างแบบสอบถามการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 41 KB 48
ตัวอย่างบันทึกข้อความสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 55
ตัวอย่างภาคผนวกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 29.5 KB 44
ตัวอย่างปกการประเมินกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 42
ตัวอย่างการสรุปกิจกรรมโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 50
ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 44
ตัวอย่าง หัวข้อสอบ และเอกสารการพิจารณาข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 38.59 KB 75
ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 281 KB 116
ปฏิทินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 101 KB 63
โครงสร้างหลักสูตรลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 49
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.32 KB 516
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 239.35 KB 1416
หลักสูตรลูกเสือ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.18 KB 802
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.39 KB 508
หลักสูตรลูกเสือ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.9 KB 1612
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 1992
หลักสูตรลูกเสือ ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 269.91 KB 1488
การฝึกอบรมบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 116.6 KB 69
พิธีเปิดปิดประชุมกอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.55 KB 4788
การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.31 KB 62
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.76 KB 70
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 56
แบบนิเทศ ติดตาม คร้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 317 KB 67
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 61
ปกคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 485 KB 62
แบบรายชื่อคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 279 KB 115
4.ประเมินตนเอง 15 มาตรฐาน (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 58.59 KB 58
3.มาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 78.88 KB 321
2.สรุปประเมิน 8 องค์ประกอบ (18 ส.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 49.7 KB 83
1.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 82.81 KB 186
70
ตารางคำนวณคะแนนข้อสอบกลาง ม.1-2 (ล่าสุด) 116
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 27 ม.ค.58 Word Document ขนาดไฟล์ 35.13 KB 111
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศครั้งที่ 2 (13 ม.ค.58) Word Document ขนาดไฟล์ 277.5 KB 113
ระเบียบการยืมเงินทดลองราชการ 71
คำสั่งกำหนดชั่วโมงสอนภาค2ปี2557 Word Document ขนาดไฟล์ 564 KB 195
ปฏิทินและสัปดาห์ที่เปิดทำการสอนภาคเรียนที่ 2/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 140
แบบกำหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 2/2557 (กำหนดส่ง 30 ต.ค.57) Word Document ขนาดไฟล์ 21.45 KB 127
ตัวอย่างแบบกำหนดการสอนและการวัดผล ภาคเรียนที่ 2/2557 (งานที่ ผอ.มอบหมาย) Word Document ขนาดไฟล์ 39.68 KB 162
สรุปการอบรมเรื่อง วัดผลประเมินผล Word Document ขนาดไฟล์ 34.42 KB 705
สรุปข้อเสนอแนะการประเมินวันที่ 26 ส.ค.57 Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 733
ผลการสอบโอเน็ตปี2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 241.04 KB 1798
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.03 KB 1847
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๖ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 161
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ Word Document ขนาดไฟล์ 540 KB 1636
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 215
ระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.6 KB 457
ข้อมูลครู e-office Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 196 KB 154
แบบคำขอใช้วุฒิ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 4679
ใบลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด Word Document ขนาดไฟล์ 20.77 KB 158
แผ่นพับ แนะนำโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 782
แผ่นพับ ข้อมูลโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 592.83 KB 670
ต้นทุนผลผลิต โคกกระท้อน Word Document ขนาดไฟล์ 260.5 KB 4163
คู่มือต้นทุนผลผลิต สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 3.1 MB 274
คู่มือต้นทุนผลผลิต กรมบัญชีกลาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.9 KB 204
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 392.5 KB 201
แบบบันทึกให้คำปรึกษานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 16.91 KB 244
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.22 KB 157
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ ชาย PNG Image ขนาดไฟล์ 87.52 KB 4078
เครื่องแบบ ผบ. ลูกเสือ หญิง PNG Image ขนาดไฟล์ 84.19 KB 703
แบบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2556 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43 KB 516
คู่มือครู56 Word Document ขนาดไฟล์ 505.5 KB 494