คณะผู้บริหาร

นายสุนทร พริกจำรูญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางยุพดี ไพรวรรณ์
หัวหน้าลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน