ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ธรรมประสิทธ์ิ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2533
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.สุวิทย์ พึ่งตน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม สุขโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย เจริญช่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายทิฆัมพร ศริพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายมนต์อมร เพ็ญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล มหัทธนะเกียรติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา แจ้งประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร. กุสุมาวดี คีรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561