กระดานข่าวประชาสัมพันธ์
ัวันอาทิตย์​ที่ 28 สิงหาคม 2565 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา​ ปีการศึกษา​2565
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
วันที่ 24 - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสร้างเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีภาวการณ์เป็นผู้นำ"
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในยุด 4.0
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบูรณาการจัดทำแผน ในระดับพื้นที่ อำเภอเสาให้ จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกสภาวะทางเพศที่ถูกต้องและถูกวิถี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้ารับการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
คณะกรรมการตรวจระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยารับโล่รางวัลดีเด่น
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการ พิจารณาตัดสินและสถานศึกษาการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 โดยมี ตร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ดร.บัญชา ปลื้มอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ได้รับมอบหมายจาก ดร.มะลิวัน มาเหง่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาดเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม ในการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาดเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุนทร พริกจำรูญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุพรรณี เสาใบ รองผู้อำนวยการโรงเรี
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
นางสาวภัสสร กาสี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนแกนนำ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม ในงานกรมชลประทาน กับเยาวชนรอบอ่างเก็บน้ำ กิจกรรมยาวชนรักษ์น้ำรอบพื้นที่เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ "ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ" โด
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประชุมศิษย์เก่า โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา เพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนโดกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา โดยมีนายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโดกกระท้อน กิตติวุฒิวิทยา เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
หมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ (สระบุรี) ที่ให้ความอนุเคราะห์ปรับพื้นถนนและทาง ต่างระดับบริเวณทางเข้าโรงเรียนโคกกระท้อน กิตติวุฒิวิทยาบริเวณฝั่งด้านทิศตะวันออก
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เคย ปฏิบัติราชการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 เม.ย. 65