ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยะนุช สระแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธิรนันท์ ชมวนา
ครู คศ.2