กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณภา ศิริกุล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววราภรณ์ สมบูรณ์ศิลป์
ครูผู้ช่วย