ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุสรา คำน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฉลวย พิมพ์ชัย
ครู คศ.3

นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง
ครู คศ.2