กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนุสรา คำน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายธีระพงศ์ แคงสันเทียะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1