กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางยุพดี ไพรวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : yupadee_p@hotmail.com

นางสาวนิตยา แรตไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0973351520
อีเมล์ : Nidtayarat17@gmail.com