ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอ่อนนุช ทองพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางจีรนันท์ ทาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุจิรา ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ