ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวณิชชา รัสสัยการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุภาวดี ทองฟัก
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม