นักการภารโรง

นายสมปอง ศรีวิชัย
ลูกจ้างประจำ ช่างสี ระดับ 4

นายพวนทอง ขุนพาพุก
ลูกจ้างประจำ ช่างสี ระดับ 4