กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวญาสุมินทร์ ศรีสังข์