ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภทรพร ทองฟัก
ครู คศ.2

นางสาวพฤกษวรรณ แสงอุดม
ครูอัตราจ้าง