งานการจัดการเรียนรวม

นางมยุรี บุญเพ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้างานการจัดการเรียนรวม

นางสาวสุภาวดี ทองฟัก
ครูพี่เลี้ยงฯ