ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมัคร มาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิสุทธ์ิ ตรงสถิตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางบุบผา บุญเพ็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1