ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
ครู คศ.1

นายไพศาล แก้วจีน
ครู คศ.1