กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไพศาล แก้วจีน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3