ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพศาล แก้วจีน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4