ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณัจนา สุขกรีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางยุพดี ไพรวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุทธิพงษ์ บุญไชย
ครูผู้ช่วย

วัชรชัย แสงสฤษดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3