กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัจนา สุขกรีด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเพ็ญศรี สุดสวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1