กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายภรัญยู อินทกนก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Mr.Dennis Karanja
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3