ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายภรัญญู อินทกนก
ครู คศ.1

Mr.Dennis Karanja