คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระเทพวิสุทธิโสภณ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุทธิสรวัฒน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรปัญญา แสนดวงดี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสราภรณ์ บุญเพ็ง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโพทอง ลออองปลิว
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช วงษ์นายะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ทศคราม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ เทียนพิทักษ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ แก้วมณี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอากาศ โพธิ์อ่อน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ ตรงสถิตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ หน่อนาคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน