ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR นางสาวนิตยา แรตไธสง ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา แรตไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,08:45  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:57  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ 1) วาดภาพระบายสี
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:55  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว Robotics for young
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:27  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมดีๆ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:23  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานบริการวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:20  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุค New Normal
ชื่ออาจารย์ : นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,15:09  อ่าน 80 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,13:23  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารต้นแบบที่มีศักยภาพสูงและมีสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ และผ่านการอบรมเป็นคณะทำงาน "Ihnovative Leaders for SDGs" พุทธศักราช ๒๕๖๖
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,13:22  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุขและได้เข้าโครงการครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิค-๑๙
ชื่ออาจารย์ : นายสุนทร พริกจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,13:20  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..